Cần Sang Tiệm Nail Income Ổn Định Good Location Tiểu Bang New Jersey

Cần bán tiệm nail tiểu bang New Jersey, khu mỹ trắng trong shopping center. Tiệm có 7 bàn, 5 bồn, rộng 1500 sqft. Income ổn định, good location. Đảm bảo nhanh lấy lại vốn. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 908-489-0168

Phone: (908) 489-0168 Area: sayreville, New Jersey

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: